อบรมหลักสูตรการสร้างแอนิเมชันสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 2017
โดยอาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์

 

ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560