การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เพื่อการพัฒนาโปรแกรม และประยุกต์ใช้เพื่องานวิจัย

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15-18 มิถุนายน

โดย
ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ