หลักสูตร IT02

 

วิทยากร

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ดร.นุชนาฏ บัวศรี
อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์

กลุ่มเป้าหมาย

เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานด้านธุรกิจ และยังประยุกต์ไปใช้กับงานด้านอื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณมาก่อน

ค่าลงทะเบียน

 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

  • ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง

  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ

  • อาหารว่าง 4 มื้อ

  • เอกสารการอบรม

  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม