หลักสูตร IT09

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ผศ.ดร.สุชาติ คุ้มมะณี

กลุ่มเป้าหมาย

เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม

ค่าลงทะเบียน

 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

  • ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง

  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ

  • อาหารว่าง 4 มื้อ

  • เอกสารการอบรม

  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม

ตารางการอบรม