ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
ผศ.สุวิช ถิระโคตร
ดร.นุชนาฏ บัวศรี
ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม
อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์
ผศ.สุวิชัย พรรษา
ผศ.ศิริพร น้อยอำคา
อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์
ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
ผศ.ดร.สุชาติ คุ้มมะณี