หลักสูตร IT04

การตัดต่อวิดีโอด้วย Premiere CC
(Movie Editing with Premiere CC)

วิทยากร

ผศ.ศิริพร น้อยอำคา

ผศ.ศิริพร น้อยอำคา

 

หลักการและเหตุผล


งานวิดีโอเป็นงานประเภท Multimedia ที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถแปลงได้หลากหลายนามสกุล วิดีโอเป็นงานที่เกิดจากกระบวนการที่ผสมผสานภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสทางตา และหู สามารถสร้างความประทับใจ และทำให้ผู้คนจดจำเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะสามารถเห็นและฟังไปพร้อมๆ กัน

กลุ่มเป้าหมาย


เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจ

ค่าลงทะเบียน – 1,500 บาท


 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ครอบคลุมถึง
  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • อาหารว่าง 4 มื้อ
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม

สถานที่ฝึกอบรม


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ตารางการอบรม


วันที่ 1

 • 8:00 – 9:00
  • ลงทะเบียน
 • 9:00 – 10:30
  • แนะนำภาพรวมของวิดีโอ ขั้นตอนการสร้าง (PRE , PRO , POST)
  • หลักการในการตัดต่อวีดีโอ , คำศัพท์เฉพาะในงานตัดต่อ
 • 10:30 – 10:40
  • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:40 – 12:00
  • เรียนรู้พื้นฐานในการตัดต่อ เช่น เรื่องของ Time Code, Frame Rate – การตั้งค่าต่างๆ ใน Project และการตั้งค่าอื่นๆ ของโปรแกรม
  • การสร้าง Project
  • เรียนรู้เครื่องมือส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
 • 12:00 – 13:00
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 14:30
  • เรียนรู้การเปิด หรือ Save Project, การ Import Footage เพื่อนำมาใช้ใน Project
  • เรียนรู้การทำงานบน Timeline, การนำ Footage มาตัดต่อใน Timeline รวมถึงการใช้งาน Tools ต่างๆ
 • 14:30 – 14:40
  • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14:40 – 17:00
  • เรียนรู้การ Trim, Mark In – Out
  • เรียนรู้หลักการตัดต่อภาพ โดยใช้ Transition เพื่อให้ได้ความต่อเนื่องของงานตัดต่อ
  • เรียนรู้การตั้งค่าของ Transition แบบต่างๆ

วันที่ 2

 • 9:00 – 10:30
  • การใช้งาน Effect Filter รูปแบบต่างๆ
  • เรียนรู้การทำ Keying
  • เรียนรู้หลักการทำ Motion Graphic
 • 10:30 – 10:40
  • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10:40 – 12:00
  • การทำ Title ให้กับงานสื่อรูปแบบต่างๆ
  • เรียนรู้การทำงานควบคู่กับโปรแกรม Photoshop
  • เรียนรู้หลักการใส่เสียงให้กับชิ้นงาน
 • 12:00 – 13:00
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 14:30
  • เรียนรู้การ Mix เสียงให้เข้ากับงาน
  • เรียนรู้การจัดการเสียง
 • 14:30 – 14:40
  • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14:40 – 17:00
  • การ Export ชิ้นงานออกมาในรูปแบบต่างๆ
  • การ Cenvert ไฟล์รูปแบบต่างๆ
  • การนำเสนอผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ออกมาในรูปแบบของ Project
  • รับประกาศนียบัตร