IT13 – การออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

หลักสูตร IT13 การออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น วิทยากร ผศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจ ค่าลงทะเบียน - 2,000 บาท ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ...
Read More

IT01 – การใช้งาน Google Applications สำหรับงานในองค์กร

หลักสูตร IT01 วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก Google Application โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งาน Google Application มาก่อน ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน ...
Read More

IT02 – การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานธุรกิจ

หลักสูตร IT02 วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานด้านธุรกิจ และยังประยุกต์ไปใช้กับงานด้านอื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณมาก่อน ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง ...
Read More