IT12 – การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

หลักการและเหตุผล โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้อย่างอิสระ (Open source software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ อีกทั้งยังมีผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก ทำให้มีโปรแกรมย่อยเสริมเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันนี้ได้มีการนำโปรแกรม R เข้ามาใช้วิเคราะห์ในงานสถิติและงานวิจัยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการจัดการข้อมูลที่สะดวก การคำนวณที่รวดเร็ว และการแสดงผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันหากการวิเคราะห์นั้นพบข้อมูลที่ผิดปกติ นักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตัดข้อมูลนั้นทิ้งไปไม่นำมาพิจารณา เนื่องจากมีความซับซ้อนและความยุ่งยากในการวิเคราะห์ ...
Read More

IT08 – การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย

หลักสูตร IT08 การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย วิทยากร ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ หลักการและเหตุผล โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยทำให้นักวิจัยได้ผลที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันราคาของโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าวยังมีปัญหาของราคาที่ค่อนข้างสูง การแก้ไขในเรื่องนี้สามารถทำได้โดยการหันมาใช้โปรแกรมที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์และเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้อย่างอิสระ (Open source software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ ...
Read More

IT01 – การใช้งาน Google Applications สำหรับงานในองค์กร

หลักสูตร IT01 วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก Google Application โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งาน Google Application มาก่อน ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน ...
Read More

IT02 – การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานธุรกิจ

หลักสูตร IT02 วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานด้านธุรกิจ และยังประยุกต์ไปใช้กับงานด้านอื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณมาก่อน ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง ...
Read More