ผู้ประสานงานหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

Intelligent Autonomous Systems (IAS) group
Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL)
Faculty of Informatics, Mahasarakham University

email: ittraining@it.msu.ac.th
Tel: 095-967-8342, 043-754359


ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ