IT12 – การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R

หลักการและเหตุผล โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้อย่างอิสระ (Open source software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ อีกทั้งยังมีผู้ร่วมพัฒนาโปรแกรมอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก ทำให้มีโปรแกรมย่อยเสริมเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันนี้ได้มีการนำโปรแกรม R เข้ามาใช้วิเคราะห์ในงานสถิติและงานวิจัยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการจัดการข้อมูลที่สะดวก การคำนวณที่รวดเร็ว และการแสดงผลกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันหากการวิเคราะห์นั้นพบข้อมูลที่ผิดปกติ นักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตัดข้อมูลนั้นทิ้งไปไม่นำมาพิจารณา เนื่องจากมีความซับซ้อนและความยุ่งยากในการวิเคราะห์ ...
Read More

IT08 – การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย

หลักสูตร IT08 การใช้โปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย วิทยากร ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ หลักการและเหตุผล โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยทำให้นักวิจัยได้ผลที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ แต่ในปัจจุบันราคาของโปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าวยังมีปัญหาของราคาที่ค่อนข้างสูง การแก้ไขในเรื่องนี้สามารถทำได้โดยการหันมาใช้โปรแกรมที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์และเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ได้อย่างอิสระ (Open source software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาต่างๆ ...
Read More

IT10 – การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์

หลักสูตร IT10 กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง ...
Read More

IT09 – การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (เบื้องต้น)

หลักสูตร IT09 กลุ่มเป้าหมาย เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง อาหารกลางวัน 2 มื้อ ...
Read More