หลักสูตร IT13

การออกแบบและดูแลเครือข่ายเบื้องต้น

วิทยากร

ผศ.ดร. สุชาติ คุ้มมะณี

 

ผศ.ดร.สุชาติ คุ้มมะณี

 

กลุ่มเป้าหมาย


เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจ

ค่าลงทะเบียน – 2,000 บาท


 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน
 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท ครอบคลุมถึง
  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • อาหารว่าง 4 มื้อ
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม

สถานที่ฝึกอบรม


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ตารางการอบรม


วันที่ 1

ช่วงเช้า

 • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม (Packet tracer)
 • สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI และ TCP/IP
 • การคำนวณ IP address เบื้องต้น
 • ทฤษฏีและการ Configuration Switching L2
 • Lab

ช่วงบ่าย

 • ทฤษฏีและการ Configuration switching L3
 • VLANs
 • ทฤษฏีและการ Configuration switching L3 (Routing)
 • Static routing/Dynamic routing (OSPF)
 • Lab

วันที่ 2

ช่วงเช้า

 • ทฤษฏีและการ Configuration Router
 • การติดตั้งและใช้งาน Servers (DHCP, WWW, DNS)
 • การติดตั้ง Wireless LAN
 • Lab

ช่วงบ่าย

 • Configure the real networks (ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ของจริง)
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่าย (Network Troubleshooting)
 • Lab