หลักสูตร IT11

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

วิทยากร

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ

กลุ่มเป้าหมาย

เปิดกว้างสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และสร้างแอปพลิเคชัน โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าลงทะเบียน

 • ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

  • ค่าลงทะเบียนครอบคลุมถึง

  • อาหารกลางวัน 2 มื้อ

  • อาหารว่าง 4 มื้อ

  • เอกสารการอบรม

  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอบรม

 

รายละเอียดการอบรม

 • ติดตั้งและใช้งาน Web Server
 • ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่า WordPress
 • เรียนรู้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ WordPress
 • เรียนรู้การใช้งานในส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Theme เพื่อใช้งาน
 • การปรับแต่งค่าของ Theme
 • สร้างหน้าหลักของเว็บไซต์
 • เรียนรู้และติดตั้ง Plugin ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
 • สร้าง Android แอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม (ผู้ร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม)
 • นำเข้าข้อมูลจาก WordPress เพื่อแสดงเนื้อหาใน Android แอปพลิเคชัน
 • ปรับแต่งเมนูต่าง ๆ บน Android แอปพลิเคชัน
 • สร้างไฟล์ apk เพื่อพร้อมสำหรับการติดตั้ง
 • ติดตั้งโปรแกรมลงบนโทรศัพท์มือถือ Android