ผศ.สุวิชัย พรรษา และทีมวิทยากรจากหน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (ITC) ภายใต้ศูนย์ NEDCC คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เดินทางไปอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ในยุคการศึกษา 4.0 กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560